Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on
✦ levittää tietoa eläinavusteisuudesta ja eläinten hyvinvoinnista osana eläinavusteista työtä
✦ luoda eläinavusteisille toimijoille yhteisö, jonka kautta verkostoitua ja tehdä yhteistyötä
✦ kehittää eläinavusteista työtä Suomessa esimerkiksi erilaisten hankkeiden kautta
✦ tukea eläinavusteisen työn tutkimusta ja jakaa ajankohtaista tutkimustietoa

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa
✦ pitämällä yllä kotisivua ja erilaisia sosiaalisen median alustoja järjestämällä erilaisia tapahtumia ja koulutuksia
✦ hakemalla hankerahoituksia ja kustantamalla rahoitusten myötä eläinavusteisia hankkeita
✦ tukemalla alan tutkijoita ja toimijoita
✦ neuvomalla ja ohjaamalla jäseniään
✦ osallistumalla julkiseen keskusteluun

Eläinavusteinen työ ry (3344873-3) perustettiin keväällä 2023.

Yhdistyksen hallitus 2023-2024

Tanja Paasonen, puheenjohtaja
Susanne Toivonen, varapuheenjohtaja
Iris Vainio, sihteeri & rahastonhoitaja
Tuukka Äännevaara, hallituksen jäsen
Maria Siutla, hallituksen jäsen
Riikka Raski, hallituksen jäsen
Meri Keränen, hallituksen jäsen
Jenni Siermala, hallituksen jäsen


Yhdistyksen eettiset ohjeet eläinten hyvään kohteluun osana eläinavusteista toimintaa

Eettiset ohjeet perustuvat tutkittuun tietoon eläinten hyvinvoinnista.

Eläimen yleinen hyvinvointi

 1. Kaikki toiminta toteutetaan eläimen laji- ja yksilökohtaisia tarpeita kunnioittaen. Eläimen hyvinvointi huomioidaan kokonaisuudessaan turvallisen työn pohjana. 
 1. Eläinsuojelulaki toteutuu toiminnassa, mutta eläimen ohjaaja/omistaja tiedostaa, etteivät eläinten hyvinvointitarpeet toteudu lain minimivaatimusten kautta.
 2. Eläimen koulutus perustuu pääsääntöisesti eläimen palkitsemiseen sen käyttäytyessä toivotulla tavalla eikä eläimen rankaisuun sen toimiessa ei-toivotulla tavalla. 

Eläimen huomiointi toiminnan aikana

 1. Eläintä ei kuljeteta, jos siitä aiheutuu sille liiallista stressiä. Tämä voi ilmetä esimerkiksi haluttomuutena hakeutua kuljetukseen tai stressireaktiona kuljetuksen aikana. Maatilaeläinten kohdalla suositeltavin työskentely-ympäristö on niiden oma elinympäristö. 
 2. Eläin ei työskentele ympäristöissä, jossa sen tärkeimmät käyttäytymistarpeet eivät toteudu. Esimerkiksi eläimen tarpeiden teon tulee toteutua kuten se toteutuu eläimellä sen muussakin elämässä ja laumaan vahvasti turvaava eläin, kuten lammas, alpakka tai kana, ei työskentele ilman lajitovereita.
 3. Eläin työskentelee pääsääntöisesti vapaana ja pääsee halutessaan poistumaan tilanteesta. Jos eläintä joudutaan pitämään välillä kytkettynä, tarjotaan sille mahdollisuus poistumiseen.
 4. Eläintä ei pakoteta toimintaan eikä kipeän tai sairaan eläimen kanssa työskennellä.

Ohjaajan eläimeen liittyvä tietotaito ja eettisyys

 1. Eläimen ohjaajalla on tarpeeksi tietoa eläinlajista, eläimen käyttäytymisestä, eläimen kouluttamisesta ja kyseessä olevasta eläinyksilöstä, jotta hän kykenee huolehtimaan eläintyöpariensa hyvinvoinnista sekä työtilanteessa että muuna aikana. 
 2. Eläimen ohjaaja puuttuu tilanteisiin, joissa eläin on uhattuna tai ilmaisee haluavansa poistua.
 3. Eläimen ohjaaja tiedostaa muodostavansa asiakkaille käsitystä eläinten kohtelusta.

Asiakas osana eläinavusteista toimintaa

 1. Eläimen ohjaaja omaa riittävät tiedot ja taidot ihmisten ohjaamiseen. 
 2. Eläimen ohjaaja tarjoaa asiakkaalle riittävästi tietoa eläimen kanssa toiminnasta.

Toiminnan vaatimusten tiedostaminen

 1. Kaikki eläimet eivät sovellu eläinavusteiseen työhön. Vaativiin ympäristöihin, kuten laitoksiin ja kouluihin, soveltuvat vain tietyt eläinlajit ja yksilöt. 
 2. Eläimen ohjaaja sitoutuu kouluttautumaan ja päivittämään osaamistaan eläinten käyttäytymisestä ja hyvinvoinnista sekä oman ammattinsa uusista tutkimustuloksista ja käytännöistä.

Yhdistyksen säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Eläinavusteinen työ ry ja sen kotipaikka on Mäntsälä.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on levittää tietoa eläinavusteisuudesta ja eläinten hyvinvoinnista osana eläinavusteista työtä, luoda eläinavusteisille toimijoille yhteisö, jonka kautta verkostoitua ja tehdä yhteistyötä, kehittää eläinavusteista työtä Suomessa esimerkiksi erilaisten hankkeiden kautta, tukea eläinavusteisen työn tutkimusta ja jakaa ajankohtaista tutkimustietoa.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa pitämällä yllä kotisivua ja erilaisia sosiaalisen median alustoja, järjestämällä erilaisia tapahtumia ja koulutuksia, hakemalla hankerahoituksia ja kustantamalla rahoitusten myötä eläinavusteisia hankkeita, tukemalla alan tutkijoita ja toimijoita, neuvomalla ja ohjaamalla jäseniään ja osallistumalla julkiseen keskusteluun.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi myös järjestää maksullisia tilaisuuksia ja sopia yhteistyösopimuksia, kuten sponsorointisopimuksia.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, yritys tai yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä kuka tahansa eläinavusteisuudesta kiinnostunut henkilö. Yhdistyksen yritys- tai yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä sellainen yritys tai yhteisö, jonka toiminta täyttää yhdistyksen eettiset ohjeet. Henkilö-, yritys- ja yhteisöjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäsenmaksun suuruus määritellään yhdistyksen kokouksessa. Yritys- ja yhteisöjäsenen jäsenmaksu on suurempi kuin henkilöjäsenen. Yritys- ja yhteisöjäsenet mainitaan yhdistyksen kotisivuilla.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on menettelyllään vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai toiminut sen tavoitteiden vastaisesti. Hallitus voi myös erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut.

5 § Jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää kevätkokous.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään 2 ja enintään 8 muuta hallituksen jäsentä. Hallituksen toimikausi on 1.3.-28./29.2. välinen aika.

Yhdistyksen vuoden ensimmäisessä kokouksessa helmi-maaliskuussa valitaan ensin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Tämän jälkeen valitaan sihteeri sekä rahastonhoitaja. Varapuheenjohtajan tulee olla hallituksen jäsen, mutta sihteeri ja rahastonhoitaja voivat myös olla toimihenkilöitä, jos kokouksessa ei saada sihteeriä ja rahastonhoitajaa valittua. Lopuksi yhdistyksen kokouksessa valitaan mahdolliset muut hallituksen jäsenet. Hallitus voi nimittää myös tarvittavia hallituksen ulkopuolisia toimihenkilöitä. Hallituksen jäsenten ja yhdistyksen toimihenkilöiden tulee olla yhdistyksen jäseniä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja kukin yksin.


8 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

1.3.-28./29.2. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille neljä viikkoa ennen vuoden toista yhdistyksen kokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa kaksi viikkoa ennen vuoden toista yhdistyksen kokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuoden ensimmäinen kokous pidetään tammi-helmikuussa ja vuoden toinen kokous huhti-toukokuussa hallituksen kutsusta. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus jokaisella varsinaisella jäsenellä. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Yhdistyksen kokouksesta tulee myös ilmoittaa yhdistyksen kotisivulla.

11 § Yhdistyksen kokoukset

Vuoden ensimmäisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet (1-7) sääntöjen 6 § mukaisesti
6. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja
7. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun eli viimeistään 2 viikkoa aiemmin.
9. Kokouksen päätös

Vuoden toisessa yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja budjetti
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun eli viimeistään 2 viikkoa aiemmin.
9. Kokouksen päätös

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.